För att kunna ta kontroll över organisationen, effektivisera interna processer och skapa ökad lönsamhet, krävs det att man behärskar verksamhetsstyrning. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vikten av att lyckas med verksamhetsstyrning, samt dela med oss tips på hur du kan göra just detta.

Innehåll

  • Vad är verksamhetsstyrning?
  • Tre tips för att lyckas med verksamhetsstyrning
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Vad är verksamhetsstyrning?

Innan vi fördjupar oss inom ämnet ska vi reda ut det mest grundläggande, nämligen vad är verksamhetsstyrning egentligen? För att kort beskriva detta område så innefattar det åtgärder som beslutsfattare på olika nivåer tar för att åstadkomma särskilda resultat. Ytterligare en målsättning inom verksamhetsstyrningen är att använda de tillgängliga resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Verksamhetsstyrningen började framför allt att växa fram under början av 90-talet och var då en motreaktion på ekonomistyrningens något begränsade fokus på ekonomiska mått. Genom att enbart koncentrera sig på historisk finansiell information ansåg nämligen många att det fanns en ökad risk för ett utförande som inte gynnade de strategiska målen.

Ytterligare en begränsning med att enbart lägga fokus på ekonomiska mått, är att det finns en ökad risk för att andra viktiga aspekter som stämmer bättre överens med de strategiska målen blir lidande. Bland mycket annat kan det handla om bristfälligt beaktande när det kommer till leveranstid, kundnöjdhet och medarbetarnas kreativitet.  

För att summera det hela handlar verksamhetsstyrning framför allt om:

  • De åtgärder beslutsfattare tar för att åstadkomma organisationens strategiska mål
  • Att utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt
  • Att fokusera på både finansiella och icke-finansiella mått

Tre tips för att lyckas med verksamhetsstyrning

Att genomföra detta styrningsarbete på ett lyckat sätt kräver ett stort engagemang och tydlig vision från beslutsfattare. Eftersom ingen verksamhet är den andra lik kan däremot styrningsmodellerna och processerna variera. En handfull tips för att lyckas med verksamhetsstyrning är dock att:

Etablera nya beteenden

För att hela verksamheten ska styra mot gemensamt strategiskt mål, är det viktigt att etablera nya beteenden som hjälper samtliga medarbetare att tydligare förstå kopplingen mellan utförande och uppdrag.

Kommunicera målen distinktare

Denna punkt hänger ihop med ovanstående och handlar kort och gott om att göra det meningsfullt för medarbetarna att prestera på jobbet. Genom att sätta upp tydliga mål och kommunicera dessa på ett sätt som gör att samtliga medarbetare vet vad som förväntas av dem, skapas gynnsammare förutsättningar för prestation och självständiga beslut.

Implementera verksamhetsregler

Genom att implementera tydligare verksamhetsregler som gör att medarbetare vet vad som gäller blir det enklare för dem att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Otydliga regler har en tendens att resultera i fel och missuppfattning.

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på Executive Management Institute har du möjligheten att läsa flertalet lukrativa utbildningar som hjälper dig att utvecklas som ledare. En stor fördel med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller en större verktygslåda som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!