OKR står för mål och nyckelresultat. Det är en målsättningsmetod som kan hjälpa ditt team att sätta upp och övervaka mätbara mål. Genom att para ihop de mål du vill uppnå med de nyckelresultat som ska mäta framstegen, kopplas målen till teamets dagliga arbete. Här är en enkel beskrivning av OKR:

  • Mål (Objectives): Detta är det du vill uppnå. Till exempel kan det vara att öka varumärkeskännedomen eller skapa det lägsta koldioxidavtrycket i din bransch.
  • Nyckelresultat (Key Results): Dessa är de mått med vilka man mäter framsteg mot målet. Till exempel att få en miljon besökare på webben eller se till att en fjärdedel av materialet i din produkt är komposterbart.

OKR hjälper till att fokusera på mätbara resultat som verkligen betyder något, ökar transparensen och skapar bättre strategisk samstämmighet för att uppnå ambitiösa mål. Det är ett kraftfullt verktyg för att driva framsteg och effektivitet i organisationer och team.

Här är en grundläggande förklaring av hur OKR fungerar:

  • OKR börjar med att sätta upp övergripande mål. Dessa mål är kortfattade, inspirerande uttalanden som beskriver vad organisationen försöker uppnå under en viss tidsperiod, vanligtvis kvartal eller år. Mål bör vara utmanande och tänja gränserna, och de bör vara specifika och mätbara.
  • Under varje mål fastställs sedan ett antal konkreta nyckelresultat som beskriver hur framsteg mot målet kommer att mätas. Nyckelresultaten är specifika och kvantifierbara och hjälper till att sätta upp riktlinjer för vad som behöver uppnås för att målet ska anses vara framgångsrikt slutfört. Det kan finnas flera nyckelresultat per mål.
  • När OKR är satta, börjar organisationen planera hur de ska arbeta för att uppnå dessa mål och nyckelresultat. Detta inkluderar ofta att identifiera vilka team eller individer som är ansvariga för olika delar av OKR och säkerställa att alla i organisationen förstår och är engagerade i målen.
  • Under tidsperioden då OKR är aktiva, vanligtvis kvartal eller årsbasis, följer organisationen noggrant upp framstegen mot de satta målen och nyckelresultaten. Detta kan göras regelbundet genom statusmöten eller andra kommunikationskanaler. Om något går fel eller om det behövs anpassningar kan de göras i realtid för att hålla sig på rätt spår.
  • När tidsperioden för OKR är över, genomförs en avslutande utvärdering för att bedöma om målen och nyckelresultaten har uppnåtts. Detta är en viktig del av OKR-processen, eftersom det ger organisationen möjlighet att dra lärdomar och använda erfarenheter för att förbättra planeringen och genomförandet av framtida OKR.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!