GO


Modern verksamhetsstyrning

Att leda en verksamhet innebär att finna effektiva styrformer så att engagemanget ökar hos medarbetarna för att lösa utmaningar och uppnå ett visst resultat. Styrningen går ut på att identifiera, mäta och utveckla prestanda i organisationer genom att länka varje individs prestation med organisationens övergripande uppdrag och mål. Idag är rätt kompetens och tillit i verksamheten viktiga moment i ledningsfilosofin.
 
Mer tillit i styrning och ledning kan till exempel vara att ge medarbetare och chefer ökat handlingsutrymme. Att låta dem jobba utifrån sina professionella omdömen istället för utifrån centralt beslutade mått och mål. Det kan handla om att rensa bort onödiga regelverk, att i högre grad involvera medarbetare och kunder i beslut.

 

Val av rätt styrmodeller är avgörande för både små och stora organisationer. För att lyckas krävs det att man presterar bättre än sina konkurrenter, samt att man får bättre utväxling på resurserna i organisationen.

Det främsta syftet med kompetensutveckling är att stärka företagets utveckling och skapa värden för företagets intressenter. 

 

Innehåll
 • Ledningsfilosofi med tillit
 • Komplex produktion på dynamiska marknader ställer andra krav
 • Samband mellan affärsplan, funktion och individ
 • Strategisk kompetensplanering och prestationsmål
 • Prestationsstyrning och belöningssystem
 • Prestationsmått och nyckeltal
 • Mätning av resultat och beteende
 • Implementera styrsystem
 • Hantera lagprestanda

 

Fördelar
 • Praktikfall ger förståelse för hur det fungerar i verkligheten
 • Förståelse för samband mellan affärsplan, ansvar och individ
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken
 • Du får tillgång till professionell lärare och rådgivning 
 • Du förbättrar effektiviteten i affärerna och din operativa styrning.

 

08-544 715 70

För vem: Chef, HR, konsult eller annan ledningsfunktion.

 

Nivå: Detta är på Level 7 (enligt EU:s referensram)

 

Omfattning: Efter behov alternativt två dagar samt eget arbete hemma.

Innehåll

 1. Ledningsfilosofi med tillit
 2. Styrmodell och effekter
 3. Styrprocess och planering
 4. Utfall och belöningssystem


Lärare: Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult åt företagsledningar inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA-föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap.