GO

Professionellt styrelsearbete i ägarledda företag

Styrelsen representerar ägarna i bolaget och arbetar för deras intressen. Styrelseutbildningen ger kunskap och verktyg i det dagliga styrelsearbetet. Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Men att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som skapar värde för ägarna är en utmaning som kräver rätt kompetens. I ägarledda företag gäller det att förstå de olika rollerna som finns och hur ett systematiskt och strukturerat bör fungera. Dessutom är ansvarsfrågan viktig samt hur styrelsen leder verksamheten till framgång.

Under Online-möten deltar du i föreläsningar och diskussioner. Som inlärningsmetod använder vi oss av praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer där styrelseuppgifter skall lösas. Problemet är av den karaktären att det inte finns något rätt eller felaktigt svar. 

Vägen för att nå fram till svaret, dvs analysmetoden är därför viktig. Det är dina egna aktiviteter, i förberedelsen inför diskussioner och erfarenheter som är grunden för inlämningen – hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.


Mål

Utveckla kunskaper inom styrelsearbete och VD-funktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.


Programmets fokus
 • Framgångsrikt styrelsearbete.
 • Styrelsens strategi.
 • VDs roll och ansvar.

 

Fördelar
 • Du får ett gediget kursmaterial.
 • Du stärker din position i styrelsen.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.
 
Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i styrelsen. Varje avsnitt innehåller teori och praktik. 

 

OnLine Session 1-3 - Framgångsrikt styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete vinner på om det finns en grundläggande struktur och organisation i botten. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. 

 • Ägarlett företag 
 • Styrelsens roll och sammansättning
 • Styrelsens huvuduppgifter
 • Styrelsearbete som lyfter verksamheten
 • Lagar och regler

 

OnLine Session 4-6 - Styrelsens strategi & ekonomistyrning

Vilken nytta tillför styrelsearbetet för verksamheten? Det grundläggande syftet med ett styrelsearbete är att tillföra kompetens och erfarenhet när nya utmaningar ska mötas. Fokus är att öka den strategiska utvecklingen och frågor som utvecklar företaget.

 • Styrelsens ansvar för strategisk affärsutveckling
 • Skapa konkurrenskraft – marknader, resurser, risker och förmågor
 • Digital strategi
 • Strategi och taktik för framgång
 • Balans- och resultatrapport samt nyckeltal
 • Affärsstyrning

 

OnLine Session 7-9 - VD:s roll och ansvar

Ett professionellt VD-arbete innebär stort ansvar inför styrelsen, medarbetare och företages alla intressenter. Det ställer höga krav på kompetens, ledarskap och samarbetsförmåga.

 • VD:s formella krav och plikter
 • Rollfördelning VD och styrelse
 • VD som beredningsorgan
 • Bolagets styr- och ledningssystem 
 • Verkställande av beslut
 • Ekonomiskt ansvar
 • Effektiv kommunikation i alla lägen

08-544 715 70

För vem: 

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot i ett ägarlett företag och vill ha ökad kunskap eller för dig i VD-rollen. 

Syfte
Du får ny och fördjupad kunskap inom styrelse- och ledningsarbetet och omsätter kunskaperna direkt i verksamheten.
 
Omfattning
Programmet omfattar 9 sessioner. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning online (Teams). Varje session är två timmar. Kräver dessutom ca tre timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp.
 
Lärare 
Mikael Jensen, VD ExMI, har sedan 1986 verkat som management-konsult till företagsledningar. Han har en bred kompetensprofil och håller MBA föreläsningar inom marknadsföring och strategisk planingering. Dessutom medverkar erfarna lärare med både lång erfarenhet från styrelsearbete och med akademisk bakgrund. 
 
OnLine
Du kan starta när du önskar.
Alternativt finns online-seminarium för HT 2020:
2020-09-16 startar första sessionen. Totalt nio tillfällen.
 
Pris
SEK 24.300 exkl. moms.
 
Utbildningsnivå
Efter avslutat program erhåller du Diploma Professionellt Styrelsearbete. 
 

Referenser

Styrelsearbetet i vår branschförening har förbättrats efter arbetet tillsammans med ExMi genom att vi värderat våra styrande dokument, vårt ansvar som styrelsemedlemmar och förbättrat arbetssättet vid våra styrelsemöten. Detta kommer våra medlemmar tillgodo genom att vi på ett mer effektivt sätt kan bidra till medlemsnytta. Jag kan rekommendera Mikael till ett bra genomförande och kunskap inom området.

Gustaf Werner, ordf SBMI