X
GO

IM - Interim Management 

 

Utbildningen sätter fokus på att ge dig förutsättningar att framgångsrikt klara av dina uppdrag som Interim Manager (IM). Interim Manager är en temporär chef i ledande ställning som har djup kompetens inom ett eller flera områden och åtar sig chefsuppdrag under en viss period. Det kan till exempel vara när en chef slutar eller en vakans uppstår inom en organisation, oavsett hur stor organisation är uppdraget att organisera, verka som övergångschef, driva förändringar genom digitalisering och affärsutveckling, lösa akuta likviditetskriser eller hantera oväntade situationer.

ExMI erbjuder ett kraftfullt utbildningsprogram för dig som vill utvecklas i rollen som interimschef.


Mål

Att ge dig relevanta kunskaper och kompetens för hur du som interim manager levererar tydliga resultat.

 

Så går det till i praktiken
Du deltar i seminarier, workshops och löser ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas.
 

Fördelar:

 • Du får unika möjligheter att vidareutveckla dina färdigheter som chef i ledande ställning.
 • Du träffar ledare från andra företag och kan utbyta erfarenheter om hur man styr verksamheten mot bättre resultat.
 • Programmet ger dig perspektiv i en värld full av förändringar och utmaningar.
 • Du utbildas av professionella lärare med gedigen erfarenhet.
 • Du omsätter kunskaperna direkt i praktiken. 

 

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att uppnå höga resultat i uppdragen och lyfta kunddialogen genom rätt prioriteringar. Du känner dig också tryggare och säkrare i chefsrollen.

 

Programinnehåll:

1. Modernt chef- och ledarskap
 • Klargörande över rollen som IM
 • Uppdragsgivarens efterfrågan av IM
 • En modern chef- och ledarstil i olika situationer
 • Etiskt förhållningssätt

Uppgifter för en interimschef innebär ofta att leda och genomföra viktiga förändringar. Uppdragen ställer krav på rätt kompetens. Till exempel genomförs endast ca 30% av alla förändringar enligt plan. En interimschef bör alltså ta en resultatinriktad ansats och kunna fatta rätt beslut.

Interimschefen måste kunna förstå vilken typ av chef- eller ledarskapsmetod som bör användas vid olika aktiviteter. Detta kan vara särskilt användbart när svåra och impopulära beslut måste fattas. Interimschefen ska vara oberoende när det gäller ”maktspelet” i företagsledningen.

Etiskt beteende följer inte bara lagkrav utan sträcker sig till ärlighet, respekt för och rättvis behandling av andra, integritet och socialt ansvar. En IM ska aktivt försöka stödja och upprätthålla branschens etiska regler.

 

2. Affärsprocess
 • Affärsprocessens olika steg
 • Hur olika intressenter agerar i dessa processer
 • Metod för att klara av implementering
 • Styrning av lönsamhet, produktivitet och effektivitet

Uppdraget som du får förtroendet att driva kräver kraft och engagemang. Det är viktigt att diagnostisera, implementera och följa upp på ett professionellt sätt. Professionalitet kräver kvalitativa insatser i varje steg, allt från avtal till avrapportering.

Genom den beteendebedömning vi genomför i programmet kan du se hur personer uppfattar ditt beteende i olika situationer. Insiktsfull analys, metod och resultatstyrd implementering är det differentierande kännetecknet för interimslösningar. Hela processen baseras på lönsamhet, öka produktiviteten och effektiviteten i organisationen.

 

3. Styrmetoder och angreppsätt
 • Sätta starkt fokus på lönsamhet
 • Olika management modeller som stödjer genomförandet
 •  Intern och extern effektivitet
 • Förändringsledning med projektstyrning

Vilken effekt har olika åtgärder på lönsamheten? Vissa åtgärder har naturligtvis större påverkan men kan också kräva större motstånd av de berörda. Det finns många modeller och metoder att förstå och nyttja i samband med uppdragets karaktär.  Under utbildningen utvecklar du din kompetens om hur du använder modeller, verktyg och metoder i praktiken. Till exempel om hur man driver en förändringsprocess för att rätta till en allvarlig situation, modern projektledning, ekonomisk analys inför beslut av åtgärder.

Syftet att kunna visualisera förändringar, påvisa olika steg i en process, se marginalförändringar eller hela tiden ha ekonomisk lönsamhet som kompassriktning.

 

4. Organisationsförändring
 • Starkt fokus på kassaflödet
 • Digitalisering driver förändringar
 • Ökat tryck på innovationer och affärsutveckling
 • Hållbart företagande

Företagets viktigaste finansieringskälla är att påvisa positivt kassaflöde. Därav kommer behovet av att fatta rätt beslut som gagnar företaget så att lönsamhet kan skapas.

Idag står de flesta organisationer inför större förändringar där ny teknologi är drivkraften. Detta medför nya arbetssätt, strukturer och affärsmodeller växer fram.

Detta leder fram till utveckling av nya produkter, tjänster, affärsmodeller och beteenden.

För att samhället ska utvecklas mer hållbart krävs lösningar på många av de problem vi står inför idag. En av de starkaste drivkrafterna bakom företagens affärsmässiga miljöarbete är ett stort engagemang bland medarbetarna på grund av att det är lönsamt med hållbarhet.

 

5. Nya affärer
 • Förstå uppdragsgivarens behov
 • Möjligheter för att få nya uppdrag
 • Prismodeller för olika uppdrag
 • Från sälj- till köpprocess

Vilka behov, prioriteringar och efterfrågan har dina kunder? Det gäller att hjälpa uppdragsgivaren att göra rätt prioriteringar och inköp. För att du som interimschef ska bli framgångsrik krävs smart marknadsföring och trovärdig försäljning. Det finns barriärer på olika marknader och det gäller att identifiera dessa och övervinna dem på ett produktivt sätt. Bra referenser och leverera resultat bygger som alltid på förtroende i affärer. Framgång bygger också på alternativa prismodeller gentemot kunden så att god lönsamhet skapas för parterna.

 

Beteendeanalys i tre dimensioner 

Redan dag ett får du gör vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.
 

08-544 715 70

För vem
 • Du är (har varit) erfaren chef i ledande ställning.
 • Du är specialistkonsult och vill utvecklas för mer kvalificerade chefsuppdrag.
 
Omfattning
Totalt fem seminariedagar, kräver dessutom cirka fem timmar i veckan i individuellt arbete. Programmet omfattar totalt 90 timmar. För att bli diplomerad krävs närvaro under minst 4 av 5 seminariedagar samt godkänt teori- och projektarbete.
 
Lärare
Mycket välmeriterade lärare som både är akademiker och har erfarenheter som chef i ledande ställning.
 
Startdatum
Onsdag 28 november kl 9.00-16.00
Tisdag 11 december 
Onsdag 9 januari 
Tisdag 22 januari 

Måndag 4 februari

 
 
Plats
Executive Center med effektiva lokaler i Danderyd och med personlig service.
 
Pris
SEK 28.500 exkl moms.
 
Nivå
Level 6 (enligt EU referensram) Efter avslutat program erhåller du Diploma Mastering Management.