GO

IM - Interim Management 

 

Utbildningen sätter fokus på att ge dig förutsättningar att framgångsrikt klara av dina uppdrag som Interim Manager (IM). Rollen som IM innebär en temporär chef som har djup kompetens inom ett eller flera områden och åtar sig chefsuppdrag under en viss period. Oavsett storlek på organisationen kan uppdraget vara att organisera, verka som övergångschef, driva förändringar genom digitalisering och affärsutveckling, lösa akuta likviditetskriser eller hantera oväntade situationer.

ExMI erbjuder ett kraftfullt utbildningsprogram för dig som vill utvecklas i rollen som interimschef.


Mål

Att ge dig relevanta kunskaper och kompetens för hur du som interim manager levererar tydliga resultat.

 

Så går det till i praktiken
Du deltar i Skypemöten och löser ”business cases” från Harvard Business School under handledning. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas.
 

Fördelar:

 • Du får unika möjligheter att vidareutveckla dina färdigheter inom företagsledning.
 • Programmet ger dig perspektiv i en värld full av förändringar och utmaningar.
 • Du utbildas av professionella lärare med gedigen erfarenhet.
 • Du omsätter kunskaperna direkt i praktiken. 

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att uppnå höga resultat i uppdragen och lyfta kunddialogen genom rätt prioriteringar. Du känner dig också tryggare och säkrare i managementrollen.

 

Programinnehåll:

1. Modernt chef- och ledarskap
 • Klargörande över rollen som IM
 • Modern chef- och ledarstil
 • Olika perspektiv på chef- och ledarskap
 • Beslutsfattande
 • Etiskt förhållningssätt

Uppgifter för en interimschef innebär ofta att leda och genomföra viktiga förändringar. Uppdragen ställer krav på rätt kompetens. Till exempel genomförs endast ca 30% av alla förändringar enligt plan. En IM bör alltså ta en resultatinriktad ansats och kunna fatta rätt beslut. Dessutom gäller det att förhålla sig oberoende, när maktspel förekommer.

 

2. Affärsprocess
 • Affärsprocessens olika steg
 • Avtal och försäkringar
 • Hur olika intressenter agerar i dessa processer
 • Metoder för implementering
 • Ditt beteende som chef- och ledare
 • Styrning av lönsamhet, produktivitet och effektvitet

Uppdraget som du får förtroendet att driva kräver kraft och engagemang. Det är vikitgt att diagnostisera, implementera och följa upp på ett professionellt sätt. Professionalitet kräver kvalitativa insatser i varje steg, allt från avtal till avrapportering. Genom den beteendeanalys som genomförs får du förståelse för ditt eget samt andras beteende.

 

3. Styrmetoder och angreppsätt
 • Fokus på lönsamhet
 • Rätt resurser för effektv styrning av verksamheten
 • Metoder inom management som stöd för genomförandet
 • Ökad intern och extern effektvitet
 • Styrning med nyckeltal

Vilken effekt har olika åtgärder på lönsamheten? Som chef och ledare använder du olika angreppsätt för att skapa ökad effektvitet. Under utbildningen utvecklar du din kompetens avseende användandet av modeller, verktyg och metoder. Syftet är att vidta aktiviteter och samtdigt ha fokus på lönsamhet.

 

4. Organisationsförändring
 • Fokus på kassaflödet
 • Digitalisering driver förändringar
 • Innovationer och affärsutveckling
 • Förändringsledning och projektstyrning
 • Hållbart företagande

Företagets viktigaste finansieringskälla är att påvisa positivt kassaflöde. Idag står de flesta organisationer inför större förändringar där ny teknologi är drivkraften, vilket medför att nya arbetssätt, strukturer och affärsmodeller växer fram. Som chef och ledare ställer det krav på rätt agerande. Att frigöra kreativitet i organisationen är en viktig åtgärd.

 

5. Nya affärer
 • Uppdragsgivarens behov och efterfrågan
 • Positionera din kommunikation
 • Ställningstagande i sociala medier
 • Prismodeller för uppdrag
 • Från sälj- till köpprocess

Vilka behov, prioriteringar har och hur ser efterfrågan ut hos dina kunder? Det gäller att hjälpa uppdragsgivaren att göra rätt prioriteringar. För att du som interimschef ska bli framgångsrik krävs smart marknadsföring och trovärdig försäljning. Goda referenser och att leverera bra resultat bygger som alltid på förtroende i affärer. Framgång bygger också på alternativa prismodeller gentemot kunden så att god lönsamhet skapas för alla parter.

 

Beteendeanalys i tre dimensioner 

Redan dag ett gör vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI hjälper dig förstå ditt eget samt andras beteende och ger dig stöd för bättre sampel.
 

08-544 715 70

För vem
 • Du är (har varit) chef i ledande ställning.
 • Du är specialistkonsult och vill utvecklas för mer kvalificerade chefsuppdrag.
 
Omfattning
Programmet omfattar 10 online sessioner totalt. En session om 2 timmar (varannan vecka) Tillkommer ca fem timmar per vecka i eget arbete under utvecklingstiden. Programmet stöds även via utbildningens kurssida. För att bli diplomerad krävs godkända teori- och projektarbeten.
 
Lärare
Mycket välmeriterade lärare som både är akademiker och har erfarenheter från ledande ställning.
 
Startdatum
Löpande.
 
Plats
Skypemöten.
 
Pris
SEK 24.500 exkl moms.