GO
en-USsv-SE

Affärsekonomi & verksamhetsstyrning för chefer

Utbildningen sätter fokus på att få kontroll på företagets ekonomi och styrning så att du ska kunna vara mera engagerad och delaktig i olika beslut. Kursens centrala delar utgörs av affärsekonomiska analyser med orsak och samband för hur affärsstyrning fungerar.

Kraven̈ är stora på ekonomisk kunskap och styrning inom allt fler befattningar. En fråga som ställs löpande är om företaget är lönsammare än branschen i övrigt? Om så inte är fallet finns en rad åtgärder som direkt får ekonomisk bäring. För att kunna styra måste också verksamheten vara styrbar med hjälp av system och ledning. När investeringar sker så vill man få högsta möjliga avkastning. 


Kursen lär dig nyttan av:
 • Affärsekonomins centrala begrepp och mått.
 • Analys av resultat- och balansräkningen.
 • Effekter av positivt kassaflöde.
 • Styrning med hjälp av nyckeltal.
 • Budget med utgångspunkt från affärsplanen.
 • Investeringsbeslut.
 • Kritiska beslutspunkter.
 • Rätt kalkylmetod för att nå lönsamhet.
 • Prisjusteringar och effekten på lönsamheten.
 • Begränsa risker genom ekonomisk analys.

 

Mål

Att utveckla praktiska kunskaper och stärka din ekonomiska kompetens så att bättre beslut fattas för lönsammare och säkrare affärer relaterat till din organisation.

 

Arbetssätt

Under möten deltar du i föreläsningar och diskussioner. Som inlärningsmetod använder vi oss av praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer i där olika problem skall lösas. Problemet är av den karaktären att det inte finns något rätt eller felaktigt svar. 

Vägen för att nå fram till svaret, dvs analysmetoden är därför viktig. Det är dina egna aktiviteter, i förberedelsen inför diskussioner och erfarenheter som är grunden för inlämningen – hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.

 

Lärare 

Du handleds av en kvalificerad managementkonsult som känner väl till villkoren för personer i en företagsledning. 

 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du stärker din position i ledningen.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du breddar din kunskap inom management.

 

Skype online

Med Skype genomför vi våra onlineutbildningar med hjälp av en läsplatta, typ IPad eller dator. Online-utbildning är effektivt och användarvänligt. Du behöver inga program utan får access via en länk. Där finns både video, bilder, texter för effektiv inlärning. Startdatum och genomförande sker efter din kalender, dvs flexibelt upplägg för att passa din kalender.

 

Programinnehåll

Räkenskapsanalys och beslut

Vi får möta företaget Cavic som har lönsamhetsproblem. Genom att gå igenom räkenskaperna och beräkna ett antal relevanta nyckeltal kan vi bedöma företagets finansiella ställning, dvs. vilken betalningsförmåga företaget har samt hur och var lönsamhetsproblemen finns. Genom att förstå företagsekonomins centrala begrepp, mått och metoder får vi användbara verktyg för att lösa problemet. Företagets viktigaste finansieringskälla är att påvisa positivt kassaflöde. Därav kommer behovet av att fatta rätt beslut som gagnar företaget så att lönsamhet kan skapas.

Resultatplanering och prissättning

Vid denna session får vi analysera produkt-/tjänstelönsamheten hos Cavic. Möjligheten att spåra källan till olika lönsamhetsproblem är god om man använder rätt verktyg. ABC-analys utgår från den s.k. 80/20-regeln som innebär att ett fåtal produkter står för en stor del av resultatet. Här gäller det också att kunna beräkna, tolka och värdera kritisk volym och volymförändringar. Valet av produktkalkyl hjälper oss att få fram rättvis kostnadsstruktur. Därefter kan "rätt" pris sättas på produkten/tjänsten. Vilka kostnader ska till slut en produkt/tjänst bära?

 

Affärsplanering och budgetering
Cavic har behov av en strategisk och operativ plan för att komma till rätta med lönsamheten. Affärsplanen ligger till grund för budgetering. Budgetering syftar till att ge en prognos inför kommande räkenskapsperiod. Många företag lever tyvärr fortfarande kvar i budgetprocessen som en självständig aktivitet. Vi använder resultat-, balans- och likviditetsbudget. Budgetering kan ske på flera olika sätt och vi fokuserar på det som du får nytta av i vardagen. Här berörs också allokeringen av resurser, att styra verksamheten effektivt.

 

Investeringsbedömning och beslut

I Cavic affärsplan beskriver man behovet av att investera i en effektivare produktion. Beroende på objektet som avses att investera i så har också beslutet av att välja rätt kalkylmetod stor betydelse för hur lönsamheten redovisas. Metoderna för investeringsbedömningarna är logiska men däremot är det svårare att bedöma relevansen i ingångsvärdena till beräkningarna. Vilka risker ska vi beräkna med och hur gör vi en riskbedömning? Alla investeringar påverkar kassaflödet så det gäller att beräkna lönsamheten i både investeringen som kassaflödeseffekter.

 

Extern redovisning

Styrelsen och VD vid Cavic har genomgång av årsredovisning för föregående år. Nu har Cavic ökat sin lönsamhet och går med ett bra resultat som de behöver betala skatt på. Efter att styrelsen skrivit förvaltningsberättelse samt bilagt resultat-, balansräkning samt kassaflödesrapport har revisorerna granskat handlingarna som sedan går till bolagstämman för beslut.  

08-544 715 70

För vem: En individuell kurs för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och som behöver förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi.

Nivå: Level 5 (enligt EU referensram)

Omfattning:  Programmet omfattar 10 sessioner totalt (fysiska möten alternativt online). En session om 2 timmar (varannan vecka) Tillkommer ca fem timmar per vecka i eget arbete under utvecklingstiden. Programmet stöds även via utbildningens kurssida. För att bli diplomerad krävs godkända teori- och projektarbeten.

  Innehåll:

 1. Räkenskapsanalys och beslut.
 2. Resultatplanering och prissättning.
 3. Affärsplanering och budgetering.
 4. Investeringsbedömning och beslut.
 5. Extern redovisning.

Plats: Distans/möten med managementkonsult.

 

Pris: SEK 24.500 exkl. moms