X
GO

Blogg

Vikten av kontinuerlig kompetenskartläggning

Vikten av kontinuerlig kompetenskartläggning

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Vad innebär kompetenskartläggning?
 • Så genomförs en kompetenskartläggning
 • Vidareutvecklas hos ExMi

 

Vad innebär kompetenskartläggning?

En kompetenskatläggning innebär att du riktar blickarna inåt mot organisationen. Man går igenom personalens nuvarande erfarenheter och kunskaper men kikar också närmare på vilka behov och utvecklingsområden som finns för att de ska kunna möta framtidens utmaningar.

 

Kartläggningen syftar alltså till att identifiera inom vilka områden som personalen måste vidareutvecklas. Något som ligger till grund för planeringen och genomförandet av organisationens strategiska kompetensutveckling.

 

Att genomföra en kartläggning av denna karaktär är viktigt av en mängd olika anledningar. Det ger dig som ledare möjligheten att fatta viktiga beslut om framtida strategier på goda grunder. Parallellt med detta får även de anställda en bekräftelse på sina kunskaper samtidigt som de ges tillfället att vidareutvecklas, vilket ökar chansen att de ska stanna kvar i organisationen.

 

Sammantaget är alltså kompetenskartläggning en nödvändig och långsiktig investering som säkerställer att din organisation kan behålla sin konkurrenskraft även i framtiden. Något som aldrig varit viktigare i och med den snabbt progressiva teknikutvecklingen och globaliseringen.

 

Så genomförs en kompetenskartläggning

En kartläggning av denna typ kan göras på olika sätt. I vår tidigare artikel ”Fem tips för en lyckad kompetensinventering” berättar vi mer om en av tillvägagångssätten. Ett annat sätt att kartlägga kompetens som finns inom organisationen och vilka som måste vidareutvecklas är att genomföra en enkätundersökning.

 

En enkätundersökning besvaras av de anställda och för att erhålla önskat underlag kan den exempelvis innehålla följande frågeställningar:

 

 • Vad är din nuvarande anställning?
 • Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Exempelvis rutinuppgifter, ansvarsområden, särskilda uppdrag och liknande.
 • Inom vilka områden anser du dig ha mer erfarenhet av och större kunskap?
 • Hur många års erfarenhet har du inom ditt nuvarande yrkesområde?
 • Har du någon gång haft arbetsledande uppgifter? Iså fall vilka ledarerfarenheter har du?
 • Om du fick möjligheten att förändra din arbetssituation inom nuvarande organisation, skulle du då vilja göra det? Om ja, hur skulle du vilja att detta skedde? Genom nya arbetsuppgifter, genom kompetensutveckling eller genom andra tillvägagångssätt?
 • Inom vilka områden skulle du vilja utveckla dina kunskaper inom?

 

Vidareutvecklas hos ExMi

På Executive Management Institute är vi väl medvetna om vikten av att arbeta med kompetensutveckling. Med anledning av detta erbjuder vi flertalet givande utbildningar som passar medarbetare som vill ta nästa steg inom organisationen. De som vill bli ledare eller också utvecklas i sin nuvarande ledarroll.

 

Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

För blivande eller nuvarande ledare rekommenderar vi bland annat våra utbildningar:

 

| Return
0 ( 0 reviews)

Related

Not any article

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Stresshantering - nyckeln till välmående prestationer
 • Utvecklingssamtal - konkreta tips till dig som är chef
 • Så utvecklar du ditt affärsmannaskap
 • Därför vill du läsa en ekonomiutbildning
 • Utveckla ditt chefskap och ledarskap
 • Så förbättrar du din förhandlingsteknik
 • Flexibelt lärande som anpassas efter dina behov
 • Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor
 • Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor
 • Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap
Sida 1 av 9 FörstFöregående [1]