GO
en-USsv-SE

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett gemensamt europeiskt referenssystem som ska koppla samman olika länders nationella kvalifikationssystem och referensramar. I praktiken kommer den att fungera som ett översättningsverktyg som gör kvalifikationerna mer förståeliga. Detta kommer att hjälpa studerande och arbetstagare som vill flytta utomlands, byta jobb eller börja hos en annan utbildningsanordnare i sitt hemland. 

 
 
NIVÅ KUNSKAPER FÄRDIGHETER KOMPETENS
  Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs kunskaper som teoretiska eller faktabaserade Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs färdigheter som kognitiva och praktiska**. Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer uttrycks kompetens i ansvar och självständighet

Resultat av lärande av betydelse för nivå 8

Kunskaper på den mest avancerade nivån inom ett arbets- eller studieområde och i beröringspunkterna mellan olika områden typ DBA program. De mest avancerade och specialiserade färdigheterna och metoderna, inbegripet den syntes och bedömning som behövs för att lösa kritiska problem inom forskning eller innovation och utvidga och omdefiniera befintliga kunskaper eller yrkespraxis Uppvisa betydlig auktoritet, innovation, självständighet, akademisk och yrkesrelaterad integritet och varaktigt engagemang för utveckling av nya idéer eller förfaranden i spetsen för arbets- eller studiesituationer, inbegripet forskning
Resultat av lärande av betydelse för nivå 7 Mycket specialiserade kunskaper, varav en del ligger i spetsen för kunskaper inom ett arbets- eller studie- område, som grund för eget tänkande och/eller forskning Kritisk medvetenhet om kunskapsfrågor inom ett område och i berörings- punkterna mellan olika områden typ MBA program. Specialiserade färdigheter för problemlösning som behövs inom forskning eller innovation för att utveckla nya kunskaper och nya förfaranden och integrera kunskaper från olika områden Hantera och omvandla arbets- eller studiesituationer som är komplicerade, oförutsägbara och kräver nya strategiska tillvägagångssätt.
Ta ansvar för att bidra till yrkesrelaterade kunskaper och praxis och för att se över arbetslagens strategiska prestation
Resultat av lärande av betydelse för nivå 6 Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde som inbegriper kritisk förståelse för teorier och principer typ EML program /- Kandidatexamen. Avancerade färdigheter i vilka man uppvisar skicklighet och innovation, och som behövs för att lösa komplicerade och oförutsägbara problem inom ett specialiserat arbets- eller studieområde Hantera komplicerade tekniska eller yrkesrelaterade aktiviteter eller projekt, ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara arbets- eller studiesituationer.
Ta ansvar för ledning av individers och gruppers yrkesutveckling
Resultat av lärande av betydelse för nivå 5 Övergripande, specialiserade, faktabaserade och teoretiska kunskaper inom ett arbets- eller studieområde samt medvetenhet om dessa kunskapsgränser typ PML, PMC program. En övergripande skala kognitiva och praktiska färdigheter för att utarbeta kreativa lösningar på abstrakta problem Utöva ledning och övervakning av arbets eller studieverksamhet där det finns oförutsägbara förändringar Se över och utveckla egna och andras prestationer

** kognitiva som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande och praktiska som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är helt förenlig med Ramen för kvalifikationer i Europeiska området för högre utbildning som togs fram under Bolognaprocessen. Särskilt för deskriptorerna för nivåerna 5–8 finns en referens till högre utbildning som man enades om under Bolognaprocessen. Deskriptorerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer är dock annorlunda formulerade än Bolognaprocessens deskriptorer som tagits fram särskilt för behov inom högre utbildning. Eftersom den europeiska referensramen för kvalifikationer är en referensram för livslångt lärande omfattar den även yrkesutbildning och arbetssammanhang, inklusive på högsta nivå.

Mer information finns på: ec.europa.eu