För att säkerställa att organisation besitter rätt kunskap både i nutid och framtid, gäller det att arbeta med strategisk kompetensutveckling. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad strategisk kompetensutveckling innebär, varför det är viktigt och hur man lyckas med det.

Innehåll

  • Vad är strategisk kompetensutveckling?
  • Varför är den strategiska kompetensutvecklingen viktig?
  • Hur lyckas företag med strategisk kompetensutveckling?

Vad är strategisk kompetensutveckling?

Strategisk kompetensutveckling syftar till att tillvarata, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens. Något som bör ske på ett sådant sätt som gör att både kort- och långsiktiga verksamhetsmål uppnås. Med andra ord säkerställa att organisationen besitter den kunskap som efterfrågas både i nutid och framtid.

Grundidén är att hitta rätt medarbetare, se till att de vidareutvecklas samt stannar kvar i organisationen.

När företagets strategiska kompetensförsörjning fungerar som den ska, lyckas man hitta medarbetare som besitter den kunskap som efterfrågas i dagsläget. Man ser dock också till framtiden och funderar över vilka kompetenser denna individ kommer att behöva framöver, samt hur detta ska gå till.

Varför är den strategiska kompetensutvecklingen viktig?

Den strategiska planen är viktig av många anledningar. Bland annat leder den till att organisationen kan snabbare anpassade sig till rådande förhållanden på marknaden. Exempelvis den växande teknikutvecklingen och globaliseringen. Något som i sin tur innebär att både er nationella och internationella konkurrenskraft ökar.

Satsningarna på kompetensutveckling kan också bidra till att er arbetsplats blir mer attraktiv. Något som blir allt viktigare då konkurrensen om talangerna ökar, samtidigt som vi i Sverige upplever en skriande kompetensbrist. Genom att de anställda också ser att de kan utvecklas inom organisationen, är chansen större att de stannar kvar en längre tid.

Hur lyckas företag med strategisk kompetensutveckling?

Att lyckas med den strategiska kompetensutvecklingen må verka simpelt, men dagens organisationer står inför en unik utmaning. På dagens arbetsmarknad finns det hela fem verksamma generationer. Fem generationer som alla har olika kompetenser men också förväntningar och behov.

För att lyckas med den strategiska kompetensutvecklingen första mål – att hitta rätt medarbetare – gäller det att urskilja vilka förväntningar de olika generationerna har. Sådant som tilltalar den äldre generationen behagar oftast inte den yngre och vise versa.

När ni väl har kommit underfund är det dags att planera för de två resterande målen – att vidareutveckla medarbetarna och se till att de stannar inom organisationen. Även här gäller det att urskilja vilka behov som finns inom respektive generation.

För att lyckas med detta rekommenderar vi starkt att man genomför och utgår ifrån en kompetensanalys. En analys vars syfte är att kartlägga vilka kompetensområden er organisation bör fokusera på, samt vilka utvecklingsinsatser som är nödvändiga.

Vidareutvecklas hos ExMi

På Executive Management Institute tillhandahåller vi utbildningar som säkerställer att medarbetare inom organisationen utvecklar kunskaper som är nödvändiga för framtiden. Bland vårt utbud hittar du bland annat följande utbildningar: