Studier visar att många företag har kvalitetsbristkostnader eller ett internt slöseri av tid och pengar, samtidigt som det i Sverige råder en stor kompetensbrist som håller tillbaka vår ekonomi. För att få bukt med detta krävs det ökade kompetensinvesteringar, ett effektivare ledarskap, samt produktivare interna processer.

Innehåll

 • Vad är organisationsutveckling?
 • Hur genomgår man en lyckad organisationsutveckling?
 • Våra resurseffektiva utbildningar

Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling syftar till att bedriva förändringsarbete inom er organisation, med målet att effektivisera interna processer samt skapa ett bättre ledarskap. Något som i sin tur har potential att leda till:

 • Ökade intäkter
 • Minskade kostnader
 • Effektivare arbetssätt
 • Nöjdare kunder och medarbetare
 • Tydligare roller

Denna typ av förändringsarbete går att genomföra på en mängd olika sätt och med en mängd olika metoder. Vi är däremot övertygade om att organisationsutvecklingen måste börja högst upp i hierarkin – med styrelsen och andra personer i ledande positioner inom organisationen. Enligt vår mening görs detta bäst genom utbildning.

Hur genomgår man en lyckad organisationsutveckling?

Som nämnts ovan finns det många sätt att driva och implementera förändringsarbete hos företag. För att kunna göra det på ett resurseffektivt sätt och direkt kunna implementera de nya förändringarna, rekommenderar vi att man börjar högst upp bland styrelsemedlemmar och chefer, för att sedan låta dem genomsyra resten av verksamheten.

Trots att många bolag ställs inför liknande utmaningar som många gånger drivs på utav globaliseringen, har alla olika förutsättningar och behov. För att kunna ta hänsyn till dessa unika förutsättningar och behov, erbjuder vi på Executive Management Institute företagsanpassade utbildningar som syftar till att ta organisationen till nya höjder.

I många utav programmen arbetar vi med din organisations egna utmaningar, vilket gör att du erhåller kunskaper som snabbt kan användas i praktiken. På så sätt får ni bästa möjliga förutsättningar att lyckas samtidigt som resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt!

Våra resurseffektiva utbildningar

Kunskap är makt och för att kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det fördjupade insikter och förändring som börjar från toppen. Nedan kan du läsa mer om våra företagsanpassade utbildningar som vänder sig till medlemmar i ledningsgruppen, samt andra personer som har en ledande roll inom organisationen.

Verksamhetsstyrning

Idag handlar verksamhetsstyrning om att kunna implementera effektiva styrformer som dels skapar produktivare arbetssätt, dels ett större engagemang bland medarbetarna. För att kunna göra detta krävs det att man som chef har möjlighet att urskilja, värdera och utveckla varje enskild individs prestation med företagets övergripande mål.

Att som ledare kunna välja rätt styrmodell är avgörande för utvecklingen och prestationen hos såväl stora som små organisationer. En väl vald styrmodell medför både effektivare processer, nöjdare medarbetare, samt förbättrade resultat. Allt med högsta utväxling för resurserna!

I vår utbildning Affärsekonomiska beslut och styrning kommer du att få lära dig:

 • Samband mellan affärsplan, funktion och individ
 • Strategisk kompetensplanering och prestationsmål
 • Prestationsstyrning och belöningssystem
 • Definiera mätmetoder
 • Prestationsmått och nyckeltal
 • Mätning av resultat och beteende
 • Implementera styrsystem
 • Prestationshantering och medarbetarutveckling
 • Hantera lagprestanda

Läs mer om utbildningen Affärsekonomiska beslut och styrning.

Vidareutveckla och styr ditt bolag

Om du arbetar inom en ledande ställning i ett mindre/medelstort företag eller kommunalt, kan vi varmt rekommendera vår utbildning EMP Executive Management Program.

Denna utbildning går online och innehåller lärarledd handledning i realtid och har sin ståndpunkt ur ett lönsamhetsperspektiv. Allt fokus sätts på att företagsledningen och dess framtida utmaningar inom kompetensförsörjning, digitalisering och utveckling. Något som kommer att ha stor inverkan på framtida innovationsförmåga och konkurrenskraft på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Läs mer om utbildningen Strategiskt Ledarskap EMP.

Ledningsgrupp

Sist men inte minst erbjuder vi en utbildning som vänder sig till medlemmar i ledningsgruppen. Målet med detta program är att stärka och utveckla gruppens styrförmåga för att skapa ett högpresterande bolag. Efter avslutad utbildning kommer ledningsgruppen att:

 • Utvecklats till ett effektivt team som skapar önskvärda resultat.
 • Breddat perspektivet inom ledningsfunktionens strategiska ansvarsområden.
 • Förstå hur kommunikation driver resultat.
 • Stimulera till nytänkande.

Läs mer om utbildningen för Ledningsgrupp.

Gör som hundratals andra och genomför någon utav våra resurseffektiva och förstklassiga utbildningar. De kommer garanterat att leda till fördjupade kunskaper som tar företaget till nya höjder. Allt i organisationsutvecklingens tecken!

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: